تعرفه خدمات دندانپزشکی بر اساس تعرفه بنیان سلامت در سال 1400

تعرفه خدمات دندانپزشکی در خوزستان ، هرمزگان ، بوشهر ، گلستان ، زنجان ، کاشان