تعرفه خدمات دندانپزشکی بر اساس تعرفه بنیان سلامت در سال 1402

تعرفه خدمات دندانپزشکی طرح نقره ای با فرانشیز 50%

تعرفه خدمات دندانپزشکی بر اساس تعرفه بنیان سلامت در سال 1402ویژه استان های خوزستان،هرمزگان،بوشهر،گلستان، زنجان