بیمه دندانپزشکی سرمد

در حال نمایش 4 نتیجه

بیمه دندانپزشکی سرمد 100میلیون تومانی با پوشش 90% دندان های سالم و 50% دندان های ناسالم

9,600,000 تومان
نوع طرح : بیمه دندانپزشکی انفرادی سرمد
سقف پوشش : دندان های سالم 90% و دندان های ناسالم 50%
سقف خدمات : 50 میلیون تومان دندان های سالم و 50 میلیون دندان های ناسالم
مدت اعتبار :  یک سال
 

بیمه دندانپزشکی سرمد 80 میلیون تومانی با پوشش 90% دندان های سالم و 50% دندان های ناسالم

8,200,000 تومان
نوع طرح : بیمه دندانپزشکی انفرادی سرمد
سقف پوشش : دندان های سالم 90% و دندان های ناسالم 50%
سقف خدمات : 40 میلیون تومان دندان های سالم و 40 میلیون دندان های ناسالم
مدت اعتبار :  یک سال
 

بیمه دندانپزشکی سرمد 60 میلیون تومانی با پوشش 90% دندان های سالم و 50% دندان های ناسالم

6,800,000 تومان
نوع طرح : بیمه دندانپزشکی انفرادی سرمد
سقف پوشش : دندان های سالم 90% و دندان های ناسالم 50%
سقف خدمات : 30 میلیون تومان دندان های سالم و 30میلیون دندان های ناسالم
مدت اعتبار :  یک سال
 

بیمه دندانپزشکی سرمد 40 میلیون تومانی با پوشش 90% دندان های سالم و 50% دندان های ناسالم

4,400,000 تومان
نوع طرح : بیمه دندانپزشکی سرمد 40 میلیون تومانی (انفرادی)
سقف پوشش : دندان های سالم 90% و دندان های ناسالم 50%
سقف خدمات : 20 میلیون تومان دندان های سالم و 20 میلیون دندان های ناسالم
مدت اعتبار :  یک سال