در حال نمایش 4 نتیجه

طرح دندانپزشکی دندونت 40 میلیونی با پوشش۵۰درصد

3,930,000 تومان
نوع طرح :  نقره ای خانواده 2
سهم پرداختی :  50درصد
سقف خدمات :  40 میلیون تومان
مدت اعتبار :  یک سال
 

طرح دندانپزشکی دندونت 30میلیونی با پوشش۵۰درصد

2,930,000 تومان
نوع طرح :  نقره ای خانواده 1
سهم پرداختی :  50درصد
سقف خدمات :  30میلیون تومان
مدت اعتبار :  یک سال

طرح دندانپزشکی دندونت 20 میلیونی با پوشش۵۰درصد

1,930,000 تومان
نوع طرح :  نقره ای انفرادی 2
سهم پرداختی :  50درصد
سقف خدمات :  20 میلیون تومان
مدت اعتبار :  یک سال
 

طرح دندانپزشکی دندونت 10 میلیونی با پوشش۵۰درصد

1,330,000 تومان
نوع طرح :  نقره ای انفرادی 1
سهم پرداختی :  50درصد
سقف خدمات :  10 میلیون تومان
مدت اعتبار :  یک سال