تعرفه خدمات ارتودنسی در مراکز طرف قرارداد بنیان سلامت پاسارگاد (1401)

قیمت ها به تومان می باشد

شرح خدمات ارتودنسیقیمت تعرفه آزادمبلغ قابل پرداخت اعضاء به دندانپزشکان
ارتودنسی متحرک یک فک همراه با وسیله خارجی دهانحدوداً 4/000/000 الی 6/000/0003/500/000
ارتودنسی ثابت یک فکحدوداً9/000/000 الی 12/000/0006/000/000
ارتودنسی ثابت دو فکحدوداً20/000/000 الی 24/000/00012/000/000

تبصره : با توجه به نوسانات قیمت مواد هرگونه تغییر در قیمتها در طول دوره عضویت بصورت هر چهارماه یکبـار بررسی و قیمت روز جهت استفاده از خدمات مربوطه با هماهنگی واحد پشتیبانی شرکت بنیان سلامت انجام خواهد پذیرفت.