روش دریافت و شرایط استفاده از بنیان سلامت

ارائه طرح های خدماتی بنیان سلامت با تخفیف 50 درصد در کلیه خدمات دندانپزشکی