ارائه خدمات معاینه و چکاپ و درمان دندانپزشکی

ارائه خدمات معاینه و چکاپ و درمان دندانپزشکی در 450 مرکز دندانپزشکی با تسهیلات 12 ماهه بدون بهره و به صورت کسر از حقوق برای پرسنل محترم سازمانها