تعرفه دندانپزشکی سال 1402

تعرفه ویژه خدمات دندانپزشکی در سال ۱۴۰۳ طرح نقره ای دندونت با فرانشیز ۵۰ درصد

جدول تعرفه دندانپزشکی سال ۱۴۰۳

هزینه معاینه و تشخیص | هزینه جراحی فک و صورت

توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است

تعرفه معاینه و تشخیص
-جراحی فک و صورت
تعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(۵۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
ویزیت۱۸۰۹۰
رادیو گرافی پری اپتیکال۱۵۴۷۷
کشیدن دندان قدامی۵۵۰۲۷۵
کشیدن دندان خلفی۶۲۰۳۱۰
کشیدن دندان عقل۶۸۲۳۴۱
جراحی دندان ویا ریشه نهفته در نسج نرم۱/۴۶۲۷۳۱
جراحی دندان ویا ریشه نهفته در نسج سخت۲/۰۵۴۱/۰۲۷
فرنکتومی۸۲۸۴۱۴
بازکردن آبسه داخل دهان۵۰۰۲۵۰
درمان درای ساکت۵۰۰۲۵۰
بیوبسی از بافت نرم۱/۲۳۰۶۱۵
بیوپسی از بافت سخت۱/۴۷۲۷۳۶
بخیه۵۰۸۲۵۴

هزینه پرکردن دندان

توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است

تعرفه دندانپزشکی ترمیمی | پرکردن دندانتعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(۵۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
پرکردن با آمالگام یک سطحی (غیر همرنگ)۹۸۲۴۹۱
پرکردن با آمالگام دوسطحی (غیر همرنگ)۱/۲۳۴۶۱۷
پرکردن با آمالگام سه سطحی (غیر همرنگ)۱/۶۱۲۸۰۶
بیلداپ با آمالگام۱/۸۲۰۹۱۰
پرکردن با کامپوزیت یک سطحی ( همرنگ)۱/۱۶۶۵۸۳
پرکردن با کامپوزیت دو سطحی ( همرنگ)۱/۵۸۸۷۹۴
پرکردن با کامپوزیت سه سطحی ( همرنگ)۲/۰۰۴۱/۰۰۲
بیلد آپ با کامپوزیت {بازسازی کامل دندان)۲/۷۶۴۱/۳۸۲
پین داخل عاج کانال هر عدد۶۰۴۳۰۲
اسپیلینت داخل عاج و کانال هر عدد۲/۲۴۴۱/۱۲۲

هزینه عصب کشی دندان

توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است

تعرفه دندانپزشکی درمان ریشه | عصب کشیتعرفه آزاد
(مبالغ هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(معادل ۵۰% نسبت به قیمت آزاد)
پالپوتومی اورژانس (دندان داِیمی)۸۶۸۴۳۴
عصب کشی یک کانال۲/۰۷۸۱/۰۳۹
عصب کشی دو کانال۲/۳۸۴۱/۱۹۲
عصب کشی سه کانال۲/۸۷۸۱/۴۳۹
به ازای هر کانال اضافه ۸۶۸۴۳۴
درمان مجدد یک کانال۲/۴۳۰۱/۲۱۵
درمان مجدد دو کانال۲/۸۷۴۱/۴۳۷
درمان مجدد سه کانال۳/۴۹۰۱/۷۴۵
اپکسوژنزیس هر دندان۱/۰۴۰۵۲۰

هزینه جراحی لثه | هزینه پریو

توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است

تعرفه دندانپزشکی درمان جراحی لثه (پریو)تعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(۵۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
جرمگیری و بروساژ دو فک (بزرگسلان)۱/۱۳۴۵۶۷
بروساز هر فک۱۰۰۵۰
افزایش طول تاج همراه فلب۲/۰۶۴۱/۰۳۲
همی سکشن و قطع ریشه۱/۶۱۰۸۰۵
دسیتال وچ۱/۹۰۸۹۵۴
پیوند لثه یک دندان۳/۸۹۸۱/۹۴۹

هزینه پروتز دندان | هزینه دندان مصنوعی

توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است

پروتزهزینه لابراتوار که (بعهده مشتری)تعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(۵۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
پروتز کامل یک فک ۱/۲۰۰۷/۲۵۲۳/۶۲۶
پارسیل آکریلی یک فک بیش از ۳ دندان۸۵۰۵/۴۵۶۲/۷۲۸
پروتز پارسیل کروم کبالت۱/۸۰۰۹/۸۹۸۴/۹۴۷
ریلاین فک بالا۶۰۰۲/۰۹۰۱/۰۴۵
ریلاین فک پایین۶۰۰۲/۰۹۰۱/۰۴۵
تعمیر پروتز شکسته۴۵۰۲/۰۷۸۱/۰۳۹
روکش PFM۶۰۰۳/۳۳۲۱/۶۶۶
پست ریختگی۳۵۰۱/۹۹۲۹۹۶
روکش تمام پرسلن و یا زیر کونیوم۱/۱۰۰۳/۸۲۰۱/۹۱۰
چسباندن روکش های قدیمی ۰۷۳۸۳۶۹

هزینه بخش اطفال

توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است

تعرفه دندانپزشکیدرمان ریشه | عصب کشیتعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(۵۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
کشیدن دندان قدامی(شیری/دایمی)۵۸۰۲۹۰
کشیدن دندان خلفی(شیری/دایمی)۶۵۰۳۲۵
پالپوتومی شیری۱۳۸۰۶۹۰
فلوراید تراپی و بروساژ هر فک۶۳۸۳۱۹
فبیشور سیلتت هر دندان۷۸۷۳۸۹
روکش الستیل ضد زنگ (s.s..c)۱/۴۷۲۷۳۶
jترمیم آمالگام کلاس ۵ یک سطحی۱/۰۷۰۵۳۵
ترمیم آمالگام دو سطحی۱/۳۳۰۶۶۵
ترمیم آمالگام سه سطحی۱/۷۳۰۸۶۵
ترمیم کامپوزیت یک سطحی۱/۲۵۲۶۲۶
ترمیم کامپوزیت دو سطحی۱/۷۶۲۸۸۱
ترمیم کامپوزیت سه سطحی۲/۲۴۰۱/۱۲۰
پالپکتومی قدامی۱/۰۷۲۵۳۶
پالپکتومی خلفی۱/۳۳۶۶۶۸

تعرفه خدمات ایمپلنت در مراکز طرف قرارداد بنیان سلامت پاسارگاد در سال ۱۴۰۳

توجه: قیمت ها به تومان می باشد

نوع ایمپلنتکشور سازندهتعرفه آزاد خدمات ایمپلنت در مراکز طرف قرارداد بنیان سلامت پاسارگاد در سال ۱۴۰۳
مبلغ قابل پرداخت اعضای دندونت به دندانپزشکان برای هر واحد کامل ایمپلنت
(قیمت ها به تومان می باشد)
DPI IMPLANTایرانی۸/۰۰۰/۰۰۰۶/۰۰۰/۰۰۰
SICسوئیسی۲۱/۰۰۰/۰۰۰۱۶/۰۰۰/۰۰۰
DIO IMPLANT کره۱۴/۰۰۰/۰۰۰۱۰/۰۰۰/۰۰۰
DENTIS IMPLANT کره۱۲/۰۰۰/۰۰۰۸/۰۰۰/۰۰۰

تبصره۱ : مبـالغ پرداختی بیمار در انواع ایمپلنت بـدون در نظـر گـرفتن جراحی هـای خاص(از قبیل جـراحی سینوس لیفت،پیونـد لثه،پـودر استخوان(پیوند استخوان)) قبل از ایمپلنت می باشد.بدیهی است درمان های فوق الذکر به عهده ی بیمار و به صورت توافقی با پزشک معالج انجام خواهد شد.

تبصره۲: مبالغ پرداختی بیمار،صرفا جهت پایه (فیکسچر) و پروتز PFM همان پایه می باشد و در صورت نیاز بیمار به روکش زیرکونیوم مبلغ ۷۰۰ هزارتومان به مبالغ پرداختی عضو به دندانپزشک اضافه خواهد شد.

تبصره۳: با توجه به نوسانات قیمت مواد هرگونه تغییر در قیمتها در طول دوره عضویت بصورت هر چهارماه یکبـار بررسی و قیمت روز جهت استفاده از خدمات مربوطه با هماهنگی واحد پشتیبانی شرکت بنیان سلامت انجام خواهد پذیرفت.

نرخ و شرایط خدمات زیبایی(لمینت/بلیچینگ) در مراکز طرف قرارداد بنیان سلامت پاسارگاد(۱۴۰۳)

توجه:قیمت ها به تومان درج شده است

نوع محصولنوع برند(لمینت ، بلیچینگ)قیمت تعرفه آزاد
(هرواحد)
قیمت ها به تومان درج شده است.
مبلغ قابل پرداخت اعضا به دندانپزشکان طرف قرارداد بنیان سلامت برای هر واحد
(قیمت ها به تومان می باشد)
لمینتلمینت سرامیکی ایمکس با هزینه لابراتوار۶/۵۰۰/۰۰۰۴/۰۰۰/۰۰۰
لمینتلمینت سرامیکی زیرکونیوم با هزینه لابراتوار۵/۰۰۰/۰۰۰۳/۰۰۰/۰۰۰
بلیچینگبیلیچینگ هـر فک (office)
۳/۰۰۰/۰۰۰۱/۵۰۰/۰۰۰
بلیچینگبیلیچنگ هر فک (home) به همراه هزینه لابراتور
۲/۰۰۰/۰۰۰۱/۰۰۰/۰۰۰

تبصره ۱ : در موارد اعلامی  فوق هزینه جرمگیری در قیمت اعلام شده لحاظ نشده و در صورت نیاز، هزینه جرم گیری جداگانه محاسبه و توسط عضو به دندانپزشک پرداخت خواهد شد.

تبصره ۲ :  با توجه به نوسانات قیمت موادهرگونه تغییر در قیمت ها در طول دوره عضویت به صورت هر چهار ماه یکبار بررسی و قیمت روز جهت استفاده از خدمات مربوطه با هماهنگی واحد فنی شرکت بنیان سلامت انجام خواهد شد.   

نرخ و شرایط خدمات زیبایی(کامپوزیت) در مراکز طرف قرارداد بنیان سلامت پاسارگاد(۱۴۰۳)

توجه:قیمت ها به تومان درج شده است

نوع محصولنوع برند(کامپوزیت)قیمت تعرفه آزاد برای
هرواحد
(قیمت ها به تومان می باشد.)
مبلغ قابل پرداخت اعضا به دندانپزشکان طرف قرارداد بنیان سلامت برای هر واحد
(قیمت ها به تومان می باشد)
ونیر کامپوزیت ای پی اس و الترادنت آمریکا۲/۵۰۰/۰۰۰۱/۸۰۰/۰۰۰
ونیر کامپوزیتسارمکو (سوئیس)، کاریزما (آلمان) ، توکویاما و جیانیال (ژاپن) گردیا (آمریکا)۲/۰۰۰/۰۰۰۱/۲۰۰/۰۰۰

تبصره ۱ : در موارد اعلامی  فوق هزینه جرمگیری در قیمت اعلام شده لحاظ نشده و در صورت نیاز، هزینه جرم گیری جداگانه محاسبه و توسط عضو به دندانپزشک پرداخت خواهد شد.

تبصره  ۲: با توجه به نوسانات قیمت مواد هرگونه تغییر در قیمتها در طول دوره عضویت بصورت هر چهارماه یکبـار بررسی و قیمت روز جهت استفاده از خدمات مربوطه با هماهنگی واحد پشتیبانی شرکت بنیان سلامت انجام خواهد پذیرفت.

نرخ وشرایط خدمات زیبایی (ارتودنسی) در مراکز طرف قرارداد بنیان سلامت پاسارگاد(سال ۱۴۰۳)

توجه:قیمت ها به تومان درج شده است

نوع خدمات ارتودنسیقیمت تعرفه آزاد
(مبالغ به تومان می باشد)
قیمت پرداختی اعضا به مراکز طرف قرارداد بنیان سلامت
(مبالغ به تومان می باشد)
توضیحات
ارتودنسی ثابت هر فک (با براکت معمولی)۱۶/۰۰۰/۰۰۰۱۱/۰۰۰/۰۰۰ریتینر آخر کار محاسبه می گردد
ارتودنسی متحرک یک فک همراه با وسیله خارجی دهان۱۲/۰۰۰/۰۰۰۶/۰۰۰/۰۰۰سنین زیر ۱۴ سال بستگی به رشد فک می باشد

تبصره : با توجه به نوسانات قیمت مواد هرگونه تغییر در قیمتها در طول دوره عضویت بصورت هر چهارماه یکبـار بررسی و قیمت روز جهت استفاده از خدمات مربوطه با هماهنگی واحد پشتیبانی شرکت بنیان سلامت انجام خواهد پذیرفت.

کلیه حق و حقوق این وب سایت متعلق به شرکت بنیان سلامت می باشد. 1390-1402