تعرفه ویژه خدمات دندانپزشکی در سال ۱۴۰۱ طرح طلائی دندونت با فرانشیز ۳۰ درصد

تعرفه ویژه خدمات دندانپزشکی در سال ۱۴۰۱ طرح نقره ای دندونت با فرانشیز ۵۰ درصد

جدول تعرفه دندانپزشکی سال 1401

هزینه معاینه و تشخیص | هزینه جراحی فک و صورت

توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است

تعرفه معاینه و تشخیص
-جراحی فک و صورت
تعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(50% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
مبلغ پرداختی بیمار
(70% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
ویزیت894426
رادیو گرافی پری اپتیکال۸۲4124
کشیدن دندان قدامی۳۰۰15090
کشیدن دندان خلفی۳۶۰180108
کشیدن دندان عقل۴۰۰200120
جراحی دندان ویا ریشه نهفته در نسج نرم780390234
جراحی دندان ویا ریشه نهفته در نسج سخت۱۲۳۸619371
فرنکتومی۵۰۰250150
بازکردن آبسه داخل دهان۳۰۰15090
درمان درای ساکت۲۰۰10060
بیوبسی از بافت نرم۵۶۰280168
بیوپسی از بافت سخت800400240
بخیه24012072

هزینه پرکردن دندان

توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است

تعرفه دندانپزشکی ترمیمی | پرکردن دندانتعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(50% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
مبلغ پرداختی بیمار
(70% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
پرکردن با آمالگام یک سطحی (غیر همرنگ)۵۱۰۲۵۵153
پرکردن با آمالگام دوسطحی (غیر همرنگ)۶۰۰۳۰۰180
پرکردن با آمالگام سه سطحی (غیر همرنگ)۷۶۰۳۸۰228
بیلد آپ با آمالگام {بازسازی کامل دندان)۸۴۰۴۲۰252
پرکردن با کامپوزیت یک سطحی ( همرنگ)۵۶۰۲۸۰168
پرکردن با کامپوزیت دو سطحی ( همرنگ)۷۶۰۳۸۰210
پرکردن با کامپوزیت سه سطحی ( همرنگ)۸۴۰۴۲۰252
بیلد آپ با کامپوزیت {بازسازی کامل دندان)۱۰۰۰۵۰۰300
پین داخل عاج کانال هر عدد۲۰۰۱۰۰
اسپیلنت کامپوزیت هر دندان۱۱۰۰۵۵۰330

هزینه عصب کشی دندان

توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است

تعرفه دندانپزشکی درمان ریشه | عصب کشیتعرفه آزاد
(مبالغ هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(معادل 50% نسبت به قیمت آزاد)
مبلغ پرداختی بیمار
(معادل 70% قیمت آزاد)
پالپوتومی اورژانس (دندان داِیمی)360180108
عصب کشی یک کانال760380228
عصب کشی دو کانال1100550330
عصب کشی سه کانال1480740444
عصب کشی چهار کانال1580790474
درمان مجدد یک کانال880440264
درمان مجدد دو کانال1300650390
درمان مجدد سه کانال90092450
درمان مجدد چهار کانال1900950570
اپکسوژنزیس هر دندان700350210

هزینه جراحی لثه | هزینه پریو

توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است

تعرفه دندانپزشکی درمان جراحی لثه (پریو)تعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(50% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
مبلغ پرداختی بیمار
( 70%تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
جرمگیری کامل دو فک (بزرگسلان)600300180
بروساز هر فک580290174
افزایش طول تاج همراه قلب800400240
همی سکشن و قطع ریشه760380228
دسیتال وچ500250150
پیوند لثه یک دندان1100550330

هزینه پروتز دندان | هزینه دندان مصنوعی

توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است

پروتزهزینه لابراتوار که (بعهده مشتری)تعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(50% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
مبلغ پرداختی بیمار
(70% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
پروتز کامل فک بالا6004000200120
پروتز کامل فک پایین6004000200120
پارسیل آکریلی یک فک بیش از 3 دندان40026001300780
پروتز پارسیل کروم کبالت1200400020001200
ریلاین هر فک250900450270
تعمیر پروتز شکسته150700350210
پروتز ثابت pfm هر واحد دندان پایه (روکش)2501600800480
پست ریختگی1201000500300
روکش تمام پرسلن و یا زیر کونیوم45021001050630
چسباندن روکش های قدیمی020010060

هزینه بخش اطفال

توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است

تعرفه دندانپزشکیدرمان ریشه | عصب کشیتعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(50% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
مبلغ پرداختی بیمار
(70% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
کشیدن دندان قدامی(شیری/دایمی)26013078
کشیدن دندان خلفی(شیری/دایمی)32016096
پالپوتومی شیری400200120
فلوراید تراپی و بروساژ هر فک30015090
فبیشور سیلتت هر دندان380190114
روکش الستیل ضد زنگ (s.s..c)800400240
jترمیم آمالگام کلاس 5 یک سطحی510255153
ترمیم آمالگام دو سطحی600300180
ترمیم آمالگام سه سطحی760380228
ترمیم کامپوزیت یک سطحی560280168
ترمیم کامپوزیت دو سطحی720
360216
ترمیم کامپوزیت سه سطحی760380228
پالپکتومی قدامی500250150
پالپکتومی خلفی640320192