تعرفه خدمات ایمپلنت در مراکز طرف قرارداد بنیان سلامت پاسارگاد (1401)

قیمت ها به تومان می باشد

شرح خدمات ارتودنسیقیمت تعرفه آزادمبلغ قابل پرداخت اعضاء به دندانپزشکان
ITI Implant سوئیسحدوداً 10/000/000 الی 11/000/00075/000/000
DIO Implant کره ایحدوداً7/500/000 الی 8/500/0005/000/000
Dentis Implant کره ایحدوداً7/500/000 الی 8/500/0005/000/000

تبصره1 : مبـالغ پرداختی بیمار در انواع ایمپلنت بـدون در نظـر گـرفتن جراحی هـای خاص(از قبیل جـراحی سینوس لیفت،پیونـد لثه،پـودر استخوان(پیوند استخوان)) قبل از ایمپلنت می باشد.بدیهی است درمان های فوق الذکر به عهده ی بیمار و به صورت توافقی با پزشک معالج انجام خواهد شد.

تبصره2: مبالغ پرداختی بیمار،صرفا جهت پایه (فیکسچر) و پروتز PFM همان پایه می باشد و در صورت نیاز بیمار به روکش زیرکونیوم مبلغ 500 هزارتومان به مبالغ پرداختی عضو به دندانپزشک اضافه خواهد شد.

تبصره3: با توجه به نوسانات قیمت مواد هرگونه تغییر در قیمتها در طول دوره عضویت بصورت هر چهارماه یکبـار بررسی و قیمت روز جهت استفاده از خدمات مربوطه با هماهنگی واحد پشتیبانی شرکت بنیان سلامت انجام خواهد پذیرفت.